สิทธิและภาระความรับผิดชอบของของผู้ป่วย

● คุณมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงสุด
1.ภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ การรักษาและการบรรเทาอาการความเจ็บปวดของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ของเราจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพอย่างดีที่สุด
2.ทางเราจะทำการพิจารณาอาการของท่านอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะทำการเสนอแผนการรักษาทางการแพทย์แก่ท่าน
● ท่านมีสิทธิที่จะได้รับความเคารพและเห็นถึงความสำคัญ
1.1.เจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลมะเร็ง รอยัลลี กวางโจว จะปฏิบัติต่อท่านด้วยความสุภาพ, เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีของผู้ป่วย
2.โดยปราศจากข้ออ้างอิงถึง อายุ เพศ และไร้การเหยีดหยามทั้งจากทางเชื้อชาติ สัญชาติ สถานะทางสังคม ความทุพพลภาพทางร่างกายหรือสติปัญญา เราจะให้บริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียม อบอุ่น รอบคอบ ตรงเวลาและมีประสิทธิภาพต่อทุกท่าน
3.โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว จะให้ความเคารพทั้งทางด้านอารมณ์ สถานะทางสังคม จิตวิญญาณ และวัฒนธรรมโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าความต้องการของท่านจะไม่ก่อให้เกิดความทุกข์หรืออันตรายแก่ผู้อื่น
4.ท่านและ/หรือสมาชิกในครอบครัวของคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา, ภายใต้ข้อบังคับของกฏหมายท่านมีสิทธิที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการบริการจากทางโรงพยาบาล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านจะต้องเซ็นสัญญายินยอมไม่รับการรักษา ในกรณีฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของเราจะทำการเลือกการรักษาที่มีผลดีที่สุดต่อผู้ป่วย และจะทำการหารือเพื่อตกลงแผนการรักษากับผู้ป่วยและ/หรือสมาชิกในครอบครัวในขั้นถัดไป
5.ทางเราเคารพในสิทธิของท่าน ท่านมีสิทธิแต่งตั้งตัวแทนเพื่อรับผิดชอบการรักษา ภายใต้ขอบเขตของโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว และภายใต้ข้อกฏหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน
● ท่านมีสิทธิ์ได้รับการดูแลและรักษาในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยตามความจำเป็นของการรักษา :
1.ไม่มีการริดรอนสิทธิเสรีภาพทางกายภาพ ทางโรงพยาบาลจึงมีการกำหนดหากเป็นกรณีที่จะมีผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของท่านหรือผู้อื่น
2.ให้การดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีความทุพพลภาพ, อ่อนแอ, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือด้านร่างกายเป็นพิเศษ, เด็ก, ผู้ป่วยซึ่งไร้สติและเหยื่อการทารุณกรรม
3.ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าทางเราจะไม่มีการล่วงละเมิดส่วนบุคคลทุกรูปแบบ
● ท่านมีสิทธิที่จะรับรู้สถานะตัวตนของสมาชิกในทีมแพทย์ที่ทำการรักษาและบทบาทของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เฉพาะบุคคล
1.ท่านมีสิทธิในการรับรู้ตัวตนของเจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งให้การรักษาและดูแลท่านในที่นี้ประกอบด้วย(แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง)
2.ท่านมีสิทธิที่จะรู้ว่าแพทย์ที่ท่านพบอยู่เป็นแพทย์ประจำบ้าน(resident) นักเรียนแพทย์ หรือเสมียนเวชระเบียน
● สิทธิความเป็นส่วนตัว(ข้อมูลทางการรักษาและข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นความลับ)
1.ท่านจะได้รับการรักษา ซักประวัติ หรือแม้กระทั่งการสอบถามข้อมูลการรักษาในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการปกป้องและข้อมูลต่างๆจะถือว่าเป็นความลับทางการแพทย์
2.เอกสารทางการรักษาของท่านจะมีเพียงแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ดูแลคุณภาพการบริการของแพทย์ และผู้ที่ได้รับการอนุญาติจากทางโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเอกสารทางการแพทย์เท่านั้น
3.บุคคลอื่นๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการรักษาของท่านจะต้องได้รับการเซ็นยินยอมจากท่านเท่านั้น หรือได้รับการมอบอำนาจจากท่านอย่างเป็นทางการถึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการรักษาของท่านได้
4.แต่จะได้รับการยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการเข้ารับการรักษา หรือการรับรู้ข้อมูลภายใต้ความควบคุมของโรงพยาบาล ท่านหรือผู้ดูแลของท่านสามารถแสดงความจำนง ในการยอมรับหรือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลเวชระเบียนของท่านได้
● คุณมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรับรู้แผนการรักษา
1.เราจะพยายามใช้ภาษาที่คุณเข้าใจได้ง่าย ในการแจ้งอาการป่วย แผนการรักษาและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับหลังทำการรักษา
2.ทางโรงพยาบาลจะมีการแจ้งรายละเอียดการรักษาทั้งหมด รวมถึงชี้แจงผลลัพธ์ที่จะได้และความเสี่ยงจากการทำการรักษา อีกทั้งยังรวมถึงการพักฟื้นและผลที่จะเกิดขึ้นหากไม่ทำการรักษา
3.ท่านมีสิทธิที่จะทำการย้ายโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าแพทย์ให้คำวินิจฉัยว่าคุณสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อย้ายสถานพยาบาลเพื่อทำการรักษาได้
● ท่านมีสิทธิจะขอความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์
1.ความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์หมายถึงในกรณีที่ท่านหรือคนในครอบครัวของท่านแสดงความจำนง ในการขอความคิดเห็นจากแพทย์ท่านอื่นๆนอกเหนือจากแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อทำการยืนยัน, ตรวจสอบการวินิจฉัย, ตรวจสอบแผนการรักษา
2.ท่านและ/หรือผู้ดูแลของท่านมีสิทธิที่จะขอความคิดเห็นที่สองโดยไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อการรักษาทั้งในและนอกโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว
● ท่านมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกล่าวคำชมเชยหรือวิพากษ์วิจารณ์
1.ความคิดเห็นของท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งในการปรับปรุงการบริการ และแจ้งให้เราทราบว่าเราได้ทำการบริการดูแลท่านอย่างเต็มที่หรือไม่และมีสิ่งใดบ้างที่เราสามารถปรับปรุง เพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่พึงพอใจมากยิ่งขึ้น ทางเราขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อการแสดงความคิดเห็นอันมีค่าของท่าน ในขณะเดียวกันคำแนะนำและคำติชมของท่านจะเป็นแรงพลักดันให้ โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวพัฒนาไปสู่โรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งที่เป็นตัวเลือกแรกของการรักษาโรคมะเร็งต่อไปในอนาคต
2.ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์หรือผ่านทางมินิ APP ของเรา ถ้าหากมีข้อติชมอื่นๆสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณผ่านทางอีเมล help@royallee.cn ทางเราจะทำการติดต่อกลับและแก้ไขปัญหาที่ท่านประสบอยู่โดยเร็วที่สุด
● ท่านมีสิทธิในการได้รับการอธิบาย การแนะนำและการให้คำปรึกษาทางการรักษา
1.ท่านมีสิทธิที่จะทำการขอดูรายการค่ารักษา ตรวจเช็ครายละเอียดค่ารักษาทั้งหมดและสามารถแสดงความจำนงในการขอชี้แจงรายละเอียดการรักษาได้
2.ท่านมีสิทธิในการรับรู้ข้อควรระวังหลังออกจากโรงพยาบาล
3.โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว จะทำการแจ้งกฏและนโยบายของโรงพยาบาลทั้งนี้ทั้งนั้นรวมถึงข้อมูลของการบริบาลผู้ป่วย แผนการรักษา และสิทธิต่างๆแก่ท่านและผู้ดูของท่าน
4.โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว จะทำการช่วยเหลือท่าน รวมถึงบริการล่ามแปลภาษา เพื่อที่ท่านและคนในครอบครัวของท่านจะได้รับรู้ข้อมูลทางการรักษาและขั้นตอนต่างๆในการรักษาทั้งหมด ด้วยข้อมูลที่แม่นยำมากที่สุด
5.คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภายในและหลังการรักษา
● ภาระหน้าที่ของท่านและผู้ดูแล
ท่านและผู้ดูแลของท่านเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการบริการของเรา ท่านและผู้ดูแลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาและรับรองความปลอดภัยขณะทำการรักษา ท่านมีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อให้การรักษาได้ผลดีมากที่สุด และเพื่อบรรลุเป้าหมายของการรักษาทางเราต้องการความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างมาก
● มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดของตัวท่านเองให้กับทางโรงพยาบาลโดยละเอียด
1.โปรดแจ้งสถานะทางสุขภาพของท่านโดยละเอียดและตรงกับความเป็นจริง รวมถึงสถานะทางสุขภาพในอดีตและปัจจุบัน รายละเอียดการเข้ารักษาในโรงพยาบาลก่อนหน้าที่จะเข้าทำการรับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว(ในกรณีที่มีเวชระเบียนการรักษาจากโรงพยาบาลที่เคยเข้ารับการรักษาก่อนหน้านี้จะดีที่สุด) การใช้ยา ประวัติการแพ้ยาและรายละเอียดประวัติต่างๆที่อาจมีผลต่อรักษา
2.แจ้งรายละเอียดส่วนบุคคลของท่าน ในที่นี้ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และวัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น
3.ท่านและผู้ดูแลของท่านจะต้องแจ้งให้ทางเราทราบว่าท่านและคนดูแลของท่านทราบผลลัพธ์ของการรักษาโดยละเอียด。
4.ถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพกรุณาแจ้งให้เราทราบโดยทันที ท่านจะต้องทำตามคำสั่งของแพทย์เจ้าของไข้ในการรักษาอย่างเคร่งครัด
5.ท่านจะต้องร่วมมือกับโรงพยาบาลในการทำการรักษาอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมตัดสินใจในแผนการรักษาของท่าน ทานยาที่ให้ไว้และร่วมมือในการทำการรักษา
6.ถ้าท่านมีความสงสัยในแผนการรักษาที่ได้ทำการกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ กรุณาแจ้งกับทางโรงพยาบาลทันที ทางเราจะเก็บข้อมูลซึ่งท่านได้แจ้งเข้ามาไว้เป็นความลับ
7.ถ้าหากท่านปฏิเสธเข้ารับการรักษาหรือไม่ทำตามคำสั่งของแพทย์ ผลที่ตามมาท่านจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด
● ท่านจำต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น
1.ปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาลในกฎของการเข้าเยี่ยมไข้
2.ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาล ผู้ป่วยรายอื่น และผู้เข้าเยี่ยมด้วยความเคารพและสุภาพ
3.เคารพกฏการตรงเวลา หากท่านมีเหตุไม่สามารถมาตามเวลาที่นัดไว้ได้ กรุณาแจ้งแก่โรงพยาบาลล่วงหน้า
4.เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยรายอื่น


*
*
*
มี ไม่มี