● เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว อาจจะมีการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อนำมาอ้างอิงในการทำงานของเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าเป็นการนำข้อมูลของท่านไปใช้ในทางอื่นๆ จะมีการแจ้งกับท่านเพื่อทำการขออนุญาตก่อน
● ถ้ามีการเปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย
ถ้ามีการเปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย, โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว จะยึดการดำเนินการตามข้อกฎหมาย(คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยของโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว

นำมาใช้ในการทำการรักษา

1. นำมาใช้ในการทำการรักษาในขณะอยู่ในโรงพยาบาล
2. นำไปใช้ในการทำความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการแพทย์
3. ตอบคำถามและแนะนำข้อมูลแก่หน่วยงานหรือบริษัทประสานงานรับและส่งต่อผู้ป่วย
4. นำไปใช้ในการขอความช่วยเหลือหรือความคิดเห็นทางการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานหรือโรงพยาบาลอื่นๆ
5. นำไปใช้ในการส่งข้อมูลตรวจทางเล็บแก่หน่วยงานภายนอก
6. นำไปใช้ในการแจ้งรายละเอียดทางการรักษาแก่ผู้ดูแล
7. ใช้เป็นข้อมูลในการบริบาลรักษา

นำไปใช้ในการประกอบการคิดคำนวณค่ารักษา

1. ใช้ในการประกอบหรือเป็นข้อมูลในการคิดคำนวณค่ารักษาจากประกับสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการบริบาลผู้ป่วย ประอุบัติเหตุจากการทำงาน ประกันสุขภาพของรัฐ และการการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆ
2. ใช้ในการส่งต่อแก่หน่วยงานตรวจสอบการเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษา
3. ใช้สำหรับส่งต่อแก่บริษัทประกันในการตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4. ใช้สำหรับส่งต่อแก่สำนักงานประกันสังคม(สาธารณรัฐประชาชนจีน)ในการตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
5. ใช้สำหรับจัดการคิดคำนวณรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรักษา บริบาลผู้ป่วย ประอุบัติเหตุจากการทำงาน ประกันสุขภาพของรัฐ เพื่อทำการเคลมเงินประกัน

ใช้เป็นข้อมูลสำหรับดำเนินการทำงานในโรงพยาบาล

1. การจัดการทางบัญชี, ปรับปรุงข้อมูลทางบัญชี
2. รายงานข้อมูลความผิดพลาดทางการรักษาต่างๆ
3. ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์
4. ใช้ในการจัดการดูแลห้องพักผู้ป่วย การดำเนินการออกจากโรงพยาบาล
5. ใช้ในการดำเนินการจัดการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

clear

ใช้สำหรับแจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปีที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ใช้สำหรับจัดการเอาประกันจากความรับผิดชอบของแพทย์ ปรึกษาหรือรายงานไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทประกันภัย

ใช้เป็นพื้นฐานข้อมูลในการปรับปรุงการบริการทางการแพทย์ ปรับปรุงข้อมูลทางการบริบาลผู้ป่วย

ใช้เป็นเคสศึกษาทางการแพทย์

ใช้สำหรับการวิจัยพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพทางคลินิก

ใช้สำหรับการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภายนอกซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแล

ใช้สำหรับการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการควบคุมทางการแพทย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

* ถ้าหากผู้ป่วยมีความประสงค์ที่จะไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะ กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของโรงพยาบาล
* หากทางโรงพยาบาลไม่ได้รับความจำนงที่จะปฏิเสธข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูลทางการรักษา จะถือว่าท่านได้ยอมรับตกลงเปิดเผยข้อมูล
* ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะรู้ว่าสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจในการตกลงการเปิดเผยหรือยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลได้


*
*
*
มี ไม่มี