ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาพยาบาล

จะต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าสามารถเข้าแอดมิดได้
การเข้าแอดมิดของผู้ป่วยระหว่างประเทศ (ผู้ป่วยจะต้องเตรียมเอกสารผลการตรวจและฟิมล์เอกเรย์ต่างๆที่ท่านมีอยู่) การเข้าแอดมิดของผู้ป่วยในประเทศ (ผู้ป่วยจะต้องเตรียมเอกสารผลการตรวจและฟิมล์เอกเรย์ต่างๆที่ท่านมีอยู่)
1.ติดต่อกับสำนักงานสาขาย่อยของโรงพยาบาลในต่างประเทศ;
2.ติดต่อสอบถามผ่านอินเตอร์เน็ตหรือพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาล เพื่อที่จะทำการกำหนดเวลานัดหมาย และการเดินทางมายังโรงพยาบาล
ติดต่อพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาลกำหนดเวลานัดหมาย กำหนดเวลาเข้าพักในโรงพยาบาล และการเดินทางมายังโรงพยาบาล
1.กำหนดแผนกห้องพักผู้ป่วย, แพทย์เจ้าของไข้, แจ้งรายละเอียดของผู้ป่วยแก่แพทย์เจ้าของไข้เตรียมรับคนไข้เข้ารับการรักษา และเตรียมห้องสำหรับการเข้าพักของผู้ป่วย;
2.ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ลงทะเบียนการเดินทางมาถึงของผู้ป่วย
1.ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ทำการจองรถรับส่ง, ดำเนินการเดินทางไปรับผู้ป่วยและญาติที่สนามบินหรือสถานีรถตามเวลานัด ;
2.ทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เช็คห้องพักและแพทย์เจ้าของไข้กับแผนกห้องพักผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยเดินทางมาถึงโรงพยาบาล
1.ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล, ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ส่งผู้ป่วยเข้าสู่ห้องพัก;
2.พยาบาลออกมาทำการรับผู้ป่วยเข้าสู่ห้องพักผู้ป่วย, ซึ่งผู้ป่วยได้ทำการนัดไว้;
3.ตรวจสอบแบบประเมินการนัดหมายของผู้ป่วย ประเมินผู้ป่วยในระยะเบื้องต้น รวบรวมประวัติการรักษาของผู้ป่วยและแจ้งให้แพทย์ทราบ;
แพทย์เจ้าของไข้ทำการตรวจวินิจฉัย (ตรวจสอบเอกสารของคนไข้, ตรวจรักษา, ออกใบรับรองการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล)
พยาบาลรับคนไข้เข้าสู่แผนก (พยาบาลตรวจเช็ค(ใบรับรองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล), พาสปอร์ต(บัตรประจำตัวประชาชน)และเงินค้ำประกัน, พาสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยไปยังเคานเตอร์แคชเชียร์เพื่อดำเนินการกรอกเอกสารเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, พาสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยไปทำบัตรผู้ติดตาม, รวบรวมข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย, ผลการตรวจร่างกายและผลประเมินการพยาบาล, แนะนำการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นต้น)
แพทย์จะดำเนินการตรวจประเมินผู้ป่วย เก็บและป้อนข้อมูลของผู้ป่วยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการออกใบสั่งแพทย์ในขั้นตอนถัดไป เพื่อแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงการวินิจฉัยเบื้องต้นและโปรแกรมการรักษา
พยาบาลดำเนินการตามคำสั่งของแพทย์และแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงข้อควรระวังและแผนการดูแลที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือและดูแลชีวิตประจำวันและแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงข้อควรระวัง, แผนการรักษาและแผนการดูแลสุขภาพ ตอบคำถามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาของผู้ป่วย ขอความร่วมมือผู้ป่วยในการวินิจฉัย, การทำการรักษา และเข้าสู่กระบวนการรักษา

*
*
*
มี ไม่มี