การเปลี่ยนห้องพักผู้ป่วย

1、เนื่องมาจากความจำเป็นทางการรักษา ทางโรงพยาบาลอาจจะมีการแจ้งให้ผู้ป่วยทราบก่อนที่จะทำการเปลี่ยนห้องพัก เปลี่ยนชั้นที่พัก ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจและความร่วมมือจากผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย

2、2.หากผู้ป่วยต้องการเปลี่ยนห้องพักด้วยเหตุผลส่วนตัว สามารถยื่นคำร้องผ่านพยาบาล พยาบาลจะทำการส่งคำร้องเพื่อเปลี่ยนห้องพักให้ผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลจะทำการทบทวนคำร้องเป็นรายบุคคล หลังจากทางโรงพยาบาลอนุมัติแล้วจึงจะสามารถทำการเปลี่ยนห้องพักได้

*
*
*
มี ไม่มี